כל אחד מסוגל להיות שדכן


העוסק בשדכנות דבק במידותיו של הקב"ה, עושה חסד גדול ונעשה שותף להקמת משפחה בישראל (נזכר במדרש רבה פרשת צו). כן מובא בשמו של החוזה מלובלין כי שדכן המכוון לשם שמים יזכה לבנים תלמידי חכמים, וזכות כל הצאצאים שייוולדו לזוג  לדורי דורות עומדת לו.

 

אך זה לא אומר שלמצווה החשובה אין שכר בצידה בעולם הזה! רבים מגדולי ישראל היו מטריחים עצמם לעסוק בשידוכים, והתפרנסו משדכנות. המהרי"ל הגדיל לעשות ואמר שכסף השדכנות הוא "כסף כשר".

 

מעשה בשדכן שביקש להציע שידוך לבנו של אדם עשיר אך כיוון שידע בו שהוא קמצן, אמר לו כי לא יקח ממנו שכר שדכנות כלום. לאחר שנתוודעו המחותנים אמר השדכן לעשיר שאם לא יתן לו ק"נ זהובים שכר שדכנות יקלקל השידוך, העשיר היה מוכן לתת ק' זהובים כפי המנהג והשדכן לא נתרצה, אשת העשיר קפצה ונשבעה כי תתן לשדכן ק"נ זהובים ובעלה שמע ושתק, לאחר התנאים העשיר לא רצה לתת כלום בטענה שהיה אנוס, כיוון שהשדכן איים לקלקל השידוך.

 

נשאלת השאלה כיצד על העשיר לשלם, אם בכלל? והמהרי"ל השיב כי טענת האונס אינה טענה ומחויב ליתן לשדכן ק' זהובים כפי הנוהג ופטור מתוספת היוקר, ואף שיש מן הקדמונים שסוברים שמחוייב ליתן כל מה שהבטיח מ"מ אין יכולים להוציא ממון מספק (המעשה הובא בתשובת מהרי"א הלוי, ח"כ סי' קיז').


מהו הנוהג?
דרך עלמא ששכר שדכנות משלמים עבור שידוך שהצליח, אבל עבור הצעה שלא הצליחה אין משלמים שכר טרחה, ואפילו לא עבור ההוצאות הכספיות שהשדכן הוציא. אבל כיום יש שדכנים שמבקשים דמי הרשמה ולפי שכל ישר אפשר שכל עוד שמדובר בסכום סמלי טוב הוא, אבל אם מדובר בסכומי עתק עדיף להימנע.
במגזר החרדי נהוג שדמי מצוות השדכנות נעים בין 500$ עד 1000$, והם רואים ברכה במעשיהם. גם המשודכים ובני משפחותיהם שמחים שמוצאים את זיווגם בעיתו ובזמנו ולא מגיעים לגילים מופלגים בגפם ובבדידות וגם השדכנים שיש שכר לפעולתם.


אין ספק, שדכן צריך לעמול קשה כדי להוציא שידוך. מפגשים רבים, טלפונים רבים למכשירים ניידים ואחרים, הרבה שכנועים והרבה מאמץ. לא תמיד כל המאמץ נושא פרי, והרבה שדכנים טובים נטשו את המצווה בגלל חוסר יכולת לחסות את כל ההוצאות המרובות שעולים לדמים מרובים. אז אם אנו כחברה רוצים לפתור את בעיית הפנויים והפנויות חובה עלינו לדרבן את המוכשרים לכך לעסוק במצווה חשובה זאת.

 

זוהי אחריותינו הלאומית
שדכני מצווה שאינם מבקשים שכר מצווה, לפי דין אין חובה לשלם להם. אך לאור המצב הנוכחי בו בעיית הפו"פ הפכה להיות בעיה לאומית ראוי ואף חובה שהמשתדכים יעשו כל מאמץ לשלם למשדך, עבור פועלו הטוב. זאת הדרך היחידה שאנו כחברה יכולים לסייע לפתור את בעיית הפנויים והפנויות.
יש לעודד לעסוק בשדכנות וראוי שגם כל קהילה תעודד את המתאימים לכך לעסוק בשידוך בני הקהילה. כיום, ב"ה בעזרת הארגונים השונים, "ישפה", "כולנו שדכנים" ועוד כל אחד יכול לעסוק במצווה זאת ואם אתם מוכשרים לזאת אי אפשר לעזוב מצווה חשובה זאת המוטלת לפניך.

We want you
פעם בצבא ארה"ב ביקשו מצעירים להתגייס לצבא כצו השעה. היום צו השעה במדינת ישראל הוא להתגייס לטובת הפו"פ וזאת חובה כללית על כולנו. מי להיות שדכן ומי  שצריך אז לשלם שכרם של השדכנים והשדכניות כדי לדרבן את כל המוכשרים לכך לעסוק במצווה החשובה והנצרכת הזאת.

בע"ה נעשה ונצליח, ירבו שמחות ויבנו בתים בישראל, יחד נבנה את חורבות ירושלים ונעלה את ירושלים על ראש שמחתינו. ובעז"ה נזכה לבניין בית המקדש ממש בניין עדי עד.