תנאי שימוש ופרטיות באתר כולנו שדכנים

 

בהצטרפותי לאתר כולנו שדכנים אני מודה שקראתי את תנאי השימוש ואני מתחייב על פיהם, ובכלל זה:
 

1. אני מצהיר כי כל הפרטים שמסרתי הם נכונים לרבות פרטים בדבר עיסוקי.

2. לא אפרסם או אשלח חומרים ומסרים שעלולים לפגוע באדם אחר.

3. אני מצהיר כי אמנע מלמסור פרטים שיש בהם לשון הרע. וכן אמנע מלמסור מידע שיש בו, פגיעה בפרטיות או בצנעת הפרט ללא אישור מפורש של המועמד.

4. אני מודע כי עלי להימנע מלתת פרטים המאפשרים זיהוי מלא של המועמד.

6.אני מתחייב לשלם עד 100,000 ש"ח על הפרת תנאי השימוש, כמפורט בתנאי השימוש באתר.

7.אני מקבל על עצמי את ביה"ד לממונות מטה בנימין בכל מחלוקת שתתעורר.

8.הסכמתי לתנאי השימוש דינה כהתחייבות במעשה קניין ע"פ ההלכה והחוק.

  

9. אני מסכים לתנאי השימוש המופיעים להלן, ומתחייב כך:

  

1. קבלת תנאים: מסמך זה מהווה הסכם משפטי בין כולנו שדכנים בעלת האתר השידוכים 'כולנו שדכנים' ושירותיו הנלווים: באינטרנט, במדיה הכתובה והמשודרת, ובתקשורת בבזק ובסלולר (להלן: "כולנו שדכנים"/כולנו שדכנים/כולנו שדכנים/בעלת האתר) ובינך (להלן: "המשתמש"). על-ידי שימוש באתר כולנו שדכנים הנך מסכים/ה לכל ההצהרות המנויות מטה והנך מתחייב/ת לכל התנאים המנויים מטה. אנא קרא/י את פרטי ההסכם בקפידה לפני שהנך משתמש/ת באתר ו/או נרשם/ת כחבר/ה בו. מרגע השימוש ו/או מרגע הפיכתך לחבר/ה במועדון כולנו שדכנים הנך מחויב/ת לתנאי הסכם זה, אשר יכול ויתעדכנו על-ידנו בעתיד מבלי לידע אותך על כך. אם אינך מסכים/ה לקבל על עצמך את תנאי ההשתתפות, אל תשתמש ו/או תירשם לאתר כולנו שדכנים. השירות ניתן להפסקה על ידך או על ידי העלת העסק מכל סיבה שהיא וללא צורך בהסבר. כולנו שדכנים שומרת לעצמה היכולת להשעות את חברותך או גישתך לשירות בכל עת. כולנו שדכנים תהיה רשאית למחוק את זכויותיך בכולנו שדכנים באופן חלקי או מלא מבלי שיידרש לקבל הסכמה כלשהי ממך.

  

השימוש שלך בשירות: כחבר, הינך מסכים כי: 

   

1. הינך אחראי באופן אישי לנכונות התוכן או המידע שתפרסם או תציג בעמודי המידע. לא תהיה רשאי לפרסם בשירות, או להעביר לחבר אחר בשירות, כל אינפורמציה שאינה הולמת את רוח האתר, שהינה בגדר לשון הרע, או אינפורמציה שהינה בלתי מדויקת, או פוגעת, או בלתי צנועה, או בעלת אופי מיני, או מאיימת או גזענית, או בלתי חוקית, או כל אינפורמציה שיש בה כדי לפגוע או להפר זכויות של צד שלישי כלשהו (לרבות, אך לא רק, זכויות קניין רוחני, או זכות לפרטיות). לא תהיה רשאי לכלול בפרופיל האישי כל התייחסות פוגעת מינית או אנטומית, או אינפורמציה שיש בה הצעות מיניות פוגעות, ולא תהיה רשאי לפרסם כל תמונה שאינה הולמת של עירום או המכילה אינפורמציה אישית או המכילה דמות של קטין. כולנו שדכנים שומרת על זכותה, אך לא תהיה חייבת, לדחות כל פרופיל או תמונה אשר אינם עומדים בתנאים לעיל, ובמקרה של הפרת תנאים אלה, לא תהיה זכאי להחזר של דמי מנוי שלא נוצלו במלואם.

 

2. הינך מסכים ומאשר כי אין לנו כל אחריות למחיקה, או אי אכסון של כל הודעות או תוכן אחר הנשמר או מועבר באמצעות השירות שלנו. הינך מאשר כי מאפיינים, פרמטרים או שירותים אחרים שאנו מספקים עשויים להשתנות בכל עת. הינך מאשר כי אנו שומרים את הזכות אך לא מתחייבים, להשעות, להפסיק, לבטל או למחוק את חשבונך מהשירות אם הוא אינו פעיל. "אינו פעיל" פירושו שלא נרשמת לשירות לפרק זמן מסוים, כפי שייקבע על ידנו, ולפי שיקול דעתנו הבלעדי

 

3. במידה ונתקבל לגביך דיווח במסגרת השירות "פניה למנהל האתר בנוגע לכרטיס", בכל מקרה של שימוש לרעה בשירות, או של התנהגות בדרך העלולה להתפרש כבלתי הולמת, בלתי מוסמכת או בלתי חוקית, כולנו שדכנים רשאית לבדוק את הפעילות שלך באתר ולהפסיק ככל שיידרש את חברותך לאלתר, במקרה כזה לא תהיה זכאי להחזר תשלום בגין דמי המנוי ששולמו ולא נוצלו במלואם.  כולנו שדכנים לא תישא באחריות בגין התנהגות לא ראויה ושימוש לרעה של החברים בשירותי האתר ותפעל ככל יכולתה למנוע התנהגות זו. 

 

להלן רשימה חלקית ובלתי ממצה של סוג המעשים הנחשבים כבלתי חוקיים או כמעשים אסורים בהתאם להוראות הסכם זה:

   

א) לא תהיה רשאי להתחזות לאדם או לישות כלשהם.

ב) לא תהיה רשאי לעקוב אחר אדם או להטרידו בכל צורה שהיא.

ג) לא תהיה רשאי לומר או לרמוז כי הצהרותיך זוכות לגיבוי ותמיכה מאיתנו.

ד) לא תהיה רשאי לעשות שימוש בכל רובוט, "עכביש", יישומי סריקה/איתור, או בכל התקן או תהליך ידני או אוטומטי לאחזור, למיון, ל"חציבת נתונים" (דאטה מיינינג), להעתיק או לעקוף בכל צורה שהיא את מבנה הניווט או ההצגה של השירות או תכניו.

ה) לא תהיה רשאי לפרסם, להפיץ או לשכפל, בדרך כל שהיא, כל חומר המוגן בזכויות יוצרים, סימן מסחרי, או כל מידע ששייך לבעל קניין רוחני, מבלי לקבל הסכמה מראש של הבעלים או של בעל הזכויות בקניין הרוחני.

ו) לא תהיה רשאי להסיר הודעות מוגנות בזכויות יוצרים, סימן מסחרי או מודעות אחרות השייכות לבעל קניין רוחני הכלולות בשירות.

ז) לא תהיה רשאי לשבש או להפריע לשירות או לאתר כלשהם, לשרתים או לרשתות הקשורים לשירות או לאתר כלשהוא.

ח) לא תהיה רשאי לפרסם, לשלוח דואר האלקטרוני או להעביר בדרך כל שהיא חומר כלשהוא הכולל וירוסים או קוד תוכנה, קבצים או תוכניות המיועדות לשבש, לבטל או להגביל את הפונקציונאליות של תוכנת או חומרת מחשב או של ציוד טלקומוניקציה.

ט) לא תהיה רשאי לזייף כותרת עליונה (header) או לבצע תפעול כלשהוא בסימנים מזהים על מנת להסוות מקור אינפורמציה כלשהי המועברת באמצעות השירות.

י) לא תהיה רשאי לבצע עיצוב (frame) או לבצע שיקוף (mirroring) של מרכיב כלשהו של השירות.

יא) לא תהיה רשאי לעשות שימוש ב- meta tags או בקוד תוכנה או בהתקנים אחרים הכוללים אזכור כלשהו אלינו או לשירות או לאתר הקשור לשירות כדי להפנות אדם כלשהו לאתר אינטרנט לכל תכלית שהיא.

יב) לא תהיה רשאי לתקן, להתאים, להעביר ברישיון משנה, לתרגם, למכור, לבצע ריברס אנג'ינירינג, לפענח, לבצע דה קומפילציה או לפרק בכל דרך שהיא מרכיב כלשהוא מהשירות או מהתוכנה שבשימוש בשירות או עבור השירות, או לגרום או לאפשר לאחרים לעשות זאת.

יג) לא תהיה רשאי לבצע שימוש מסחרי כלשהוא באמצעות האתר. לא תהיה רשאי לעסוק בפרסום או שכנוע, של חברים אחרים, לקנות, או למכור מוצרים או שירותים כלשהם במסגרת השירות.

טו) לא תהיה רשאי לעודד מידע כוזב, מטעה או מעודד פעילות או התנהגות בלתי חוקית ביודעין, או המעודד התנהגות מאיימת, מגונה, פוגענית או אשר יש בה משום הוצאת דיבה ו/או השמצה.

טז) לא תהיה רשאי לטעון או להעלות (UPLOAD) תמונות שאינן עומדות ברוח הכללי של האתר ובכללי ההלכה היהודית, במסגרת המידע האישי שלך, או בכל פעילות אחרת שלך באתר. יובהר כי כולנו שדכנים שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית למחוק כל סוג של תמונה שתועלה לאתר על פי שיקול דעתה הבלעדי, וזאת בנוסף להשעיית ו/או חסימת המנוי אשר העלה את התמונות לאתר.

   

2. סינון מידע - כולנו שדכנים אינה מקבלת על עצמה לסנן את המידע שהמשתמשים מעלים לאתר ועל כן המשתמשים מקבלים על עצמם את מלוא האחריות המשפטית הנובעת מפרסומו. כולנו שדכנים שומרת לעצמה את הזכות לערוך ולסנן מידע משיקוליה היא וזאת מבלי ליטול על עצמה את האחריות לפרסום ומבלי לפגוע בזכויותיה.

כולנו שדכנים אינה מתחייבת בהתחייבות כלשהי כלפיך ואינה מקבלת על עצמה אחריות משפטית כלשהי ביחס לשימוש שתעשה באתר.

   

הגנת פרטיות – יש לציין כי כולנו שדכנים אינה מעבירה את פרטי הלקוחות לצד ג'.

    

3. הגבלות ברישום:

א. תנאי הכרחי לשימוש בשירותי האתר הינו כי מלאו לך 18 שנים הרישום ו/או השימוש באתר כולנו שדכנים נועדו לצורך מציאת בן בת זוג למכריך בלבד, בהצטרפותך לכולנו שדכנים הנך מקבל/ת על עצמך את התנאים המנויים מטה.

 

ב. הנך מסכים/ה (1) לספק נתונים נכונים, עדכניים, מדויקים ומלאים על עצמך ועל מועמדים שהינך מכיר כפי שטופס ההרשמה דורש. (2) לעדכן, כשהדבר יידרש, את מאגר המידע לגביך ולגבי מועמדיך על-מנת לוודא כי המידע שמסרת אכן עדכני ומדויק. היה וימצא כי המידע שנמסר על-ידך איננו מדויק ו/או מלא ו/או עדכני, כולנו שדכנים  שומרת לעצמה את הזכות להשהות או לסיים את חברותך וזכויותיך, וכן לתבוע אותך בגין כל נזק ישיר ועקיף שיכול להיגרם לעמותה ואו לאתר כולנו שדכנים או למי ממשתמשיה.

 

ג. אתה מתחייב כי פרטי המועמד שאתה מוסר לפרסום באתר לא יכללו פרטים המאפשרים זיהוי של המועמד. זאת לשם הגנה על הפרטיות וחובות משפטיות אחרות.

 

ד. החברות באתר הינה אישית ולשימושך הבלעדי, אין להרשות את השימוש בכרטיסך לאחרים, ואינך רשאי להעביר את חשבונך לכל אדם אחר.

 

4. הצהרות והתחייבויות של חבר במועדון כולנו שדכנים:

  

א. הנך מאשר/ת כי הנך מודע/ת לכך כי המידע אשר הנך חושף/ת באתר ו/או כולנו שדכנים נחשף מרצונך החופשי והשימוש בו יעשה לשם השירות המתואר בהסכם זה. המידע לא יועבר לצד ג' שאינו חלק משירותי כולנו שדכנים במדיה ללא אישורך, למעט כאמור בתנאי הסכם זה.

 

ב. הנך מסכים כי כולנו שדכנים שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי ההשתתפות בכל זמן שהוא מבלי לתת לך התראה מראש.כמו כן, הנך מסכים כי כולנו שדכנים יכולה להוסיף, לשנות, למחוק או לסיים את תנאי ההשתתפות ו/או את שירותיה. בנוסף, הנך מודע לכך, כי יתכן ובעתיד, באופן זמני,לא יהיה השירות זמין וזאת בשל צרכי תחזוקה או צרכים אחרים.

 

ג. על-מנת להסיר כל ספק, הנך מסכים/ה כי כולנו שדכנים לא תבצע החזר של כספים ששולמו על-ידך לכולנו שדכנים מכל סיבה שהיא.

 

ד. הנך מסכים/ה שהנך אחראי/ת לתוכן ולאיכות של המידע שסיפקת. הנך מצהיר/ה שהנך הבעלים או בעל/ת הזכות להשתמש או להציג את כל המידע, לרבות התצלומים שנשלחו לכולנו שדכנים או לאחד ממשתמשי האתר כולנו שדכנים. היה וימצא כי המידע שנמסר על-ידך איננו בבעלותך, כולנו שדכנים שומרת לעצמה את הזכות לסיים מיידית את חברותך וזכויותיך, וכן לתבוע אותך בגין כל נזק ישיר ועקיף שיכול להיגרםאתר כולנו שדכנים או למי ממשתמשיה.

 

ה. הנך מסכים/ה כי כל אחד יוכל לצפות בפרטי כרטיסך הגלויים, ועובדי האתר או מתנדבים מטעמה, במסגרת תפקידם, יכולים לעיין בכל מידע שנמסר על-ידך או שקשור לפרטיך בכולנו שדכנים.

 

ו. הנך מסכים/ה כי את/ה בלבד תישא/י בכל האחריות והסיכון לכל נזק ו/או הפסד, שייגרמו לך בגין השימוש באתר כולנו שדכנים.

 

ו. הנך מסכים/ה כי את/ה בלבד תישא/י בכל האחריות והסיכון לכל נזק ו/או הפסד, שייגרמו לכולנו שדכנים בגין המידע שהעלית לאתר כולנו שדכנים.

 

ז. הנך מסכים/ה שלא לסחור בשירותי כולנו שדכנים אשר האתר מעניקה לך, ללא ידיעת בעלת האתר.היה וימצא כי הנך עושה שימוש מסחרי בשירותי כולנו שדכנים, כולנו שדכנים שומרת לעצמה את הזכות לסיים מיידית את חברותך וזכויותיך, וכן לתבוע אותך בגין הפרת זכויות העמותה ובגין כל נזק ישיר ועקיף שיכול להגרם לעמותה ו\או לאתר כולנו שדכנים או למי ממשתמשיה.

 

זמן אספקה ומשלוח - ב24 השעות מרגע התשלום וקבלת אישור התשלום לדוא"ל של הלקוח - יוכל הלקוח להשתמש בשירות המנוי םלא ניתן לבטל את המנוי אך ניתן להשהותו פעם אחת בטווח של שישה חודשים מרגע התשלום על המנוי

 

ח. הנך מכיר/ה בכך שהאתר למעשה משמש כצינור העברה והפצה בלבד של המידע שנמסר על ידך באמצעות כולנו שדכנים.

 

ט. הנך מסכים/ה כי שימושך בשירות כפוף לכל החוקים והתקנות המקומיים, מדינתיים והבינלאומיים ולכן כל הפרה שלהן תהווה סיבה לסיום הסכם זה וסגירת חשבונך לאלתר, לפי שיקול דעתה של העלת העסק ללא כל הודעה אליך.

 

י. הנך מאשר/ת כי כולנו שדכנים זכאית לשלוח לך דואר אלקטרוני המבוסס על מידע אשר סיפקת לה ו/או לכולנו שדכנים, מידע הקשור למידע שסיפקתו/או לכולנו שדכנים או כל מידע אחר. הנך מאשר שכל דואר אלקטרוני הנשלח אליך מאתר כולנו שדכנים הנו חוקי ומותר.

  

יא. הנך מסכים שלא: 1) לעשות שימוש בשירות בהקשר של מכתבי שרשרת, ספאמינג, דואר-זבל וכל דיוור לא מוזמן. או לעסוק בשכנוע, גיוס חברים או פרסום לחברים לקנייה או מכירה של שירותים או מוצרים כלשהם במסגרת השירות. 2) לאסוף מידע לגבי אחרים, לרבות כתובות של דואר אלקטרוני, ללא הרשאה. 3) ליצור זהות שקרית ו/או כתובת אלקטרונית ו/או TCP/IP שאיננה נכונה ו/או להטעות אחרים לעניין זהות השולח או מקוריות המידע. 4) לכלול בכרטיסך האישי מספר טלפון, כתובת דואר, טלפון או פרט התקשרות למעט בשדות הרלוונטיים והמוסתרים בשאלון ההצטרפות. 5) להעביר דרך השירות מידע לא חוקי, מאיים, חומר תועבה, לשון הרע, התייחסות מינית, הצעות מיניות בוטות או פוגעות, או להציג תמונת עירום, בעלות מסר מיני, או מכילות פרטים אישיים, וכל חומר אחר שהנו מזיק, מכל סוג שהוא. 6) להעביר מידע אשר מפר זכויות קניין רוחני של צד ג' לרבות סימני מסחר, זכויות יוצרים,סודות מסחריים או את זכות הפרטיות, הפרסום וכל זכות אישית אחרת של צדדי ג' כלשהם. 7) להפיץ או לשכפל בדרך כל שהיא חומר שמוגן בזכויות יוצרים, סימן מסחרי, או מידע ששייך לבעל הקניין הרוחני, ללא הסכמת בעל הזכויות בקניין הרוחני. 8) להעלות מידע הפוגע בפרטיות או מכיל לשון הרע. 8) להעביר חומר המכיל "וירוסים", "פצצות זמן", "תולעים" וכל חומר אחר שהינו מזיק. 9) להפר כל חוק ו/או תקנה אגב השימוש בשירות, לרבות הפרת חוקי מדינת ישראל, הנוגעים להעברת מידע או תוכנה ממדינת ישראל. 10) לבצע ו/או לנסות לבצע בדיקה ו/או בחינה של רגישות של המערכת, או להפר אבטחה או אימות, או להתערב או להפריע למערכות ו/או רשתות,המחוברות לשירות או להפר את החוקים, תקנות , מדיניות או תהליכים של מערכות ו/או רשתות אחרות. 11) להשיג או לנסות להשיג גישה לא מורשית לשירות, לחשבונות אחרים במערכת, מערכות מחשבים ורשתות תקשורת המחוברות לשירות על-ידי פיצוח סיסמה או כל אמצעי אחר. 12) להפריע לשימושו ו/או הנאתו של כל משתמש אחר בשירות ו/או לשימושו ו/או הנאתה של כל ישות אחרת בשירות. 13) להטריד משתמשי כולנו שדכנים אחרים ע"י פניות באתר, בטלפון, באי-מייל, או דרך כל פרט התקשרות אחר שהועבר אליך.

 

יב. במידה שתעבור/י בשימושך באתר, על אחד, או יותר מכללים אלו, רשאית כולנו שדכנים למחוק את כרטיסך ולבטל את המנוי שברשותך, ללא כל החזר כספי וללא התראה מראש.

 

יג. הנך מודע/ת לכך כי הפרת האבטחה של המערכת או של רשת התקשורת, עלולה לגרור אחריה אחריות פלילית או אזרחית. כולנו שדכנים רשאית לחקור מקרים בהם כרוכות הפרות כאמור לעיל, ורשאית לערב ו/או לשתף פעולה עם רשויות החוק כנגד משתמשים שמעורבים בהפרת האבטחה.

 

5. זכויות קנייניות: הנך מודע/ת לכך כי התוכן, תוכנה, מספרי הטלפון או כתובות דואר אלקטרוני, מוסיקה, ווידאו, תצלומים, גרפיקה ו/אוכל חומר או מידע המוצגים בפניך באמצעות האתר ו/או מפרסמים ( להלן: "החומר"), מוגנים על-ידי זכויות יוצרים, סימני מסחר, פטנטים, סודות מסחריים ו/או זכויות ודיני קניין רוחני אחרים.כל שימוש בלתי מורשה בחומר עלול להפר זכויות יוצרים, סימני מסחר ו/או כל זכות אחרת. הנך מחויב/ת לשמר את הודעות זכויות היוצרים ושאר הודעות על זכויות, המופיעות בחומר המקורי, בכל העתק שתיצור/י לחומר. אינך רשאי/ת למכור, לשנות, לשחזר, להציג, להפיץ, או להשתמש במידע בכל צורה שהיא עבור כל מטרה ציבורית או מסחרית. שימוש בחומר בכל אתר אחר באינטרנט או ברשת תקשורת אחרת אסורה בהחלט. אסורה פניה ישירה אל הרשומים באתר לכל צורך אחר החורג ממסגרת ההתקשרות במסמך זה.

  

6.אחריות: הנך מסכים/ה בצורה מפורשת כי הנך נוטל/ת על עצמך את מלוא הסיכון הכרוך בשימוש בשירות כולנו שדכנים וכולנו שדכנים אינה אחראית בכל דרך שהיא בין במפורש ובין אם במשתמע, לרבות אחריות לגבי סחירותו של השירות ו/או כשירותו למטרה מסוימת ו/או מקוריותו ואי הפרת זכויות על ידו. כולנו שדכנים אינה אחראית לכך שהשירות יעמוד דרישותיך ו/או שהשירות יהיה ללא הפרעות, נקי מתקלות, מהיר, מאובטח. כולנו שדכנים אינה אחראית לתוצאות מהשימוש בשירות ו/או לדיוק והאמינות של התקשורת והעברת המידע ו/או לדיוק של כל תרגום ו/או שינוי של המידע שלך ו/או לדיוק של כל מידע שנרכש דרך השירות ו/או שכל פגם בתוכנה ו/או במערכת יתוקן. הנך מאשר שכל חומר או מידע שהנך מוריד ו/או רוכש אגב שימוש בשירות, נעשים על-פי שיקול דעתך, תוך לקיחת הסיכון שהנך אחראי עבור כל נזק למערכת המחשב שלך ו/או לכל מידע שיאבד כתוצאה מהורדת המידע ו/או החומר.כולנו שדכנים אינה אחראית לטובין או לשירותים השונים הנרכשים דרכה, לכל עסקה או להתקשרות הנעשים אגב שימוש בשירות.תחומי שיפוט שונים אינם מאפשרים לוותר על אחריות בעניינים שונים ולכן אם הנך מצוי באותם תחומי שפיטה אזי חלק מהדברים המנויים לעיל והפוטרים את העמותה מאחריות אינם נוגעים לך.

  

7. הגבלת אחריות בשירות זה נמצאים קישורים לאתרים אחרים. לעניין קישורים לאתרים חיצוניים שאינם שייכים לכולנו שדכנים(אתרי צד ג'), אם לא צוין אחרת באתר זה, אין בין כולנו שדכנים לבין בעלי אתרי צד ג' יחסים משפטיים או מסחריים,ואין לחברה כל שליטה או זכות בחומר הנמצא באתרים אלו. אין כולנו שדכנים אחראית לתוכן החומר הנמצא באתרי צד ג' וכניסת המשתמש לאתרים המקושרים באמצעות הקישורים היא באחריותו המלאה של המשתמש. אין לפרש קישורים לאתרי צד ג' כמתן גושפנקה, אישור, המלצה או העדפה על-ידי כולנו שדכנים עובדיה, מנהליה או מי מטעמה לאותם האתרים המקושרים, לרבות למסמכים וכל חומר אחר הנמצאים בהם, למפעילי האתרים או למוצרים המוצגים בהם. בעת הכללת כל קישור בשירות זה, נמצא שהמידע באתר המקושר הינו מתאים למטרות השירות, וכי הקישור עצמו הינו תקין. אולם, לאור האופי הדינמי של האינטרנט, יתכן מאוד כי במהלך הזמן חלו שינויים באתר המקושר. אם המשתמש סבור כי האתר או החומר המקושר פוגעים, אינם מתאימים, או אם נמצא כי הקישור עצמו אינו תקין, הוא מתבקש להודיע על כך למנהל האתר. כמו כן, אם המשתמש סבור שיש אתר נוסף שרלוונטי לנושא שירות זה, הוא מתבקש להודיע על כך למנהל האתר. כולנו שדכנים  ו/או ספקיה אינם אחראים לכל נזק בין אם עקיף, משני, מיוחד או תוצאתי הנובע מהשימוש בשירות, חשיפה לשירות, מאי יכולת להשתמש בשירות, מרכישת טובין, רכישת שירותים, ביצוע עסקה, מערכת יחסים שנוצרה עקב כניסה ושימוש בשירות או כתוצאה משימוש לא מורשה בשירות או כתוצאה משינוי המידע שלך או שינוי המידע שנמסר על-ידך לרבות נזק הנגרם כתוצאה מהפסד ברווחים,שימוש והפסד במידע ושאר נכסים בלתי מוחשים וזאת גם אם האתר קיבלה הודעה על האפשרות לאותם הפסדים.ישנם תחומי שיפוט אשר אינם מתירים להגביל אחריות לנזקים תוצאתיים, משניים, ולכן ייתכן וחלק מההגבלות לא יחולו עליך.

  

8. שיפוי: הנך אחראי/ת לכל תוצאה ישירה או עקיפה הנובעת משימוש בשירות. הנך מתחייב/ת לשפות את בעלת האתר ולהגן עליה, בגין כל תביעה, טענה, דרישה או נזק,לרבות שכר טרחת עורך דין של צד ג' כלשהו, כתוצאה מאופן שימושך בשירות.

  

9. תכנים ברשת: כל עצה, הצעה, הבעת עמדה, תוכן, או אינפורמציה אחרת אשר תהיה נגישה באתר, אך כזו שהוצגה ע"י מנהלי האתר ו\או שלא הוצגה ישירות על ידי בעלת האתר הנן בגדר של המלצה בלבד ואין להסתמך עליהן ללא בדיקה מעמיקה של המידע. שים לב: יתכן שמשתמשים אחרים בכולנו שדכנים יעבירו לך חומר פוגע או מגונה על שירות כולנו שדכנים, או ישיגו אינפורמציה שנוגעת לך וישתמשו בו כדי להעליב או לפגוע בך. עם פנייתך למחלקת השירות של האתר, מנהלת האתר יפעלו בשיתוף מלא אתך להסיר ו/או לפעול לתיקון מיידי של המעוות והראוי תיקון. יחד עם זאת כולנו שדכנים אינה אחראית לשימוש במידע בכולנו שדכנים, לפיכך, יש לבדוק ולשקול היטב את הפרטים האישיים שלך באתר. מנהלי האתר שומרים על זכותם, ללא חובה מצידם, להשגיח על התוכן שהוצב בשטחים הגלויים לעין הציבור באתר השירות. מנהלי האתר יהיו רשאית להסיר כל אינפורמציה מעין זו, אשר לפי שקול דעתם הבלעדי, מפרה או שנטען שמפרה, את החוק או הוראות הסכם זה. מבלי לפגוע בזכותם זו של בעלי האתר, הנך האחראי הבלעדי לתוכן של החומרים אשר תציב על גבי השטחים הגלויים לעין הצבור בשירות, ובהודעות לחברים אחרים.

  

10. סיום ההתקשרות: המשתמש או כולנו שדכנים יכולים בכל עת, ללא כל סיבה מיוחדת, לסיים את ההתקשרות על פי הסכם זה. מבלי להגביל את כלליות האמור לעיל, מובהר בזאת, כי כולנו שדכנים יכולה לסיים את ההתקשרות אם היא מאמינה כי הפרת את תנאי ההשתתפות, או אם היא מוצאת לנכון להפסיק להעניק את השירות המוצע. היה והעמותה תמצא כי מודעת פרסום כלשהי באתר כולנו שדכנים יוצרת אחריות לא רצויה עבורה היא רשאית לנקוט בכל האמצעים הדרושים על-מנת להפחית את אחריותה, לרבות מסירת פרטים אישיים של המשתמש/ת. בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות להסיר כל דבר שאינו עולה בקנה אחד עם האמור בהסכם זה וזאת בנוסף לזכותם להסיר כל חומר שמכיל מידע גזעני, פוגע ולא יאה. בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לסרב להעניק שירות למשתמש בכל זמן שהוא, ולהסיר מודעות ופרסומות מכל סיבה מבלי לתת התראה בעניין. אין באמור לעיל כדי לפגוע בכל זכות אחרת שלה זכאים בעלי אתר על פי כל דין. לאחר סיום ההתקשרות פוקעת כל שימוש בשירות לאלתר. כולנו שדכנים  אינה מחויבת לשמור על התוכן. זכותך לעשות בחשבון שלך או להעביר לך כל מידע שהוא או לצד ג' בשמך. הנך מסכים שעל-מנת לסיים את התקשרות עמך אין צורך לתת לך התראה מראש וכי הדבר ימנע ממך גישה לשירות לאלתר. אם ברצונך למחוק את נתוניך האישיים ו/או לסיים את התקשרותך עם כולנו שדכנים, נתוניך האישיים לא יופיעו בתוצאות החיפוש. אולם מנהלי האתר שומרים לעצמם את הזכות, למרות שסיימת עמם את ההתקשרות, לשלוח לך דואר אלקטרוני.

  

11. תנאים כללים

כותרות הסעיפים של הסכם זה נועדו לנוחיות הקריאה וההתמצאות בלבד, ולא ישמשו לפרשנותו של הסכם זה. במידה ולא תצלח ידם של בעלי האתר לאכוף תנאי מתנאי ההשתתפות, לא יראה הדבר כאילו ויתרו על זכותם או על תנאי מתנאי ההשתתפות, ותשמר להם הזכות להגיב בהתאם לאותן הפרות.

  

12. תלונות כדי לתת מענה לתלונות הקשורות לשירות כולנו שדכנים יש ליצור קשר עם מחלקת שירות הלקוחות של כולנו שדכנים.

  

13. שדכן - אם הנך שדכן מקצועי הנך מתחייב בזאת לציין את עיסוקך כשדכן בדף ממליץ. הנך מתחייב גם להכניס את המועמדים שלך לאתר אך ורק תחת שמך ולהציגם ישירות כמועמדים מטעמך כשדכן מקצועי מול פונים באתר. מוסכם בזאת כי שדכן מקצועי יקרא כל מי שגובה תשלום עבור שירות השידוכין. עוד מוסכם כי לכולנו שדכנים שמורה הזכות לתנאי חברות שונים באתר ללקוחות שהם שדכנים מקצועיים לעומת לקוחות פרטיים.

   

14. קנסות

הינך מתחייב כי בגין כל פעולה המנוגדת להתחייבויות ולהסכמות שלך בהסכם זה, תפצה את בעלי האתר ב-100,000 ₪ בלא כל צורך בהוכחת נזק כלשהו כפיצוי ברור ומוסכם מראש. ובכלל זה הפרת הסכם זה, הפרת הוראות חוק עוולות מסחריות, ועוד. הבורר שנקבע בהמשך יהיה רשאי להפחית את גובה הפיצוי עד לסכום של 10,000 ₪ לפי שיקול דעתו וחומרת המעשה.

  

15. הסכם בוררות 

הצדדים מסכימים, כי כל סכסוך או חילוקי דעות בין הצדדים בקשר להסכם זה, בין הנובע באופן ישיר ובין הנובע באופן עקיף ממנו, הן ביחס לביצועו, פירושו, תחולתו או תוקפו, יועבר להכרעתו של בית דין לענייני ממונות של מועצה דתית מטה בנימין, או למי שהוסמך לכך מטעמו. דין קבלת הסכם זה, כדין חתימה על הסכם בוררות. הבורר ידון בין לדין בין לפשרה, על פי שקול דעתו.

במידה וסכסוך יתברר בבית משפט, לבית המשפט המוסמך בירושלים, ישראל, תהיה הסמכות הבלעדית לדון בכל מקרה שלסכסוך או מחלוקת בין הצדדים בקשר עם נושאי הסכם זה.

הצדדים מסכימים כי במידה והבורר ימצא כי תנאי מהתנאים איננו תקף הוא יעשה מאמץ לתת תוקף לכוונת הצדדים העולה מתוך התנאים, שאר התנאים יעמדו בתוקף מלא ומחייב.

  

16. כשרות משפטית והלכתית 

הינך מתחייב לשלם על נזק עקיף (גרמא) מניעת רווח, והוצאות משפט, כפי שיקבע הבורר.

הינך מקבל על עצמך את דעת הפוסק המקיים הסכם זה, ואת דעת הפוסקים הסבורים שיש תוקף לחוקי מדינת ישראל ע"פ הכללים: דינא דמלכותא דינא ועוד, ומתחייב לשלם בהתאם. הצדדים מודים שכל ההתחייבויות וההקנאות, נעשו על פי היתר עיסקא כתקנת מהר"ם מקרקא, וכל התנאים נעשו על פי דיני התנאים כתקנת חכמים.

כל הקניינים, החיובים ותנאי הסכם זה נעשו בקנין היותר מועיל על פי דין תורה בכלי הכשר לקנות בו, בב"ד חשוב מעכשיו, באופן שאין בו אסמכתא, כתיקון חכמים.

  

תיאור השירות: כולנו שדכנים מהווה פלטפורמה בלבד לאספקת שירותי מידע לשידוכין. אחריותה של העלת האתר אינה בשום דרך או צורה כל שהיא נוגעת לתכנים שמוזנים למערכת ע"י המשתמשים עצמם (להלן: "השירות").

  

פרסומות: הפרסום באחריות המפרסם בלבד. התכנים המפורסמים באתר הינם באחריות המפרסם בלבד, אין האתר אחראי בשום דרך לתוכני הפרסום ו\או צורתו מכל בחינה שהיא. בהתאם לאמור, מפעילי האתר לא יישאו בכל אחריות ביחס לתכנים הנמצאים באתר, תוכנם, מהימנותם, דיוקם, אמינותם, וכן לנזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש, ישירות או עקיפות, אשר ייגרמו למשתמש באתר או לכל צד שלישי והם מוחלים על כל תביעה.

  

מערכת המסרים: לידיעתכם חלק מן ההודעות של האתר נבדקות לצורכי בקרה, והצדדים מסכימים לכך.